Skip to content

Privacyreglement

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

Fysiotherapie Berghuis hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met dit privacyreglement willen wij u informeren over de wijze waarop onze praktijk om gaat met uw persoonsgegevens, hoe wij de gegevens opslaan en met wie wij informatie kunnen delen.

Wij zullen diverse gegevens van u vragen. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Fysiotherapie Berghuis houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt ervan uitgaan dat wij allen zorgvuldig met uw gegevens omgaan, dat deze nauwkeurig vastgelegd worden en dat er niet meer gegevens van u gevraagd worden dan noodzakelijk.


Privacyreglement

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit reglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Uw persoonsgegevens 

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw behandelend therapeut, maar ook via een folder of via onze website. Voor het benaderen van uw gegevens geldt, dat:

 • De behandelend fysiotherapeut de gegevens onderhoudt en een collega alleen met reden, zoals vervanging, intercollegiale toetsing, e.d. inzage heeft in het patiëntendossier.
 • De gegevens voor de fysiotherapeuten beschikbaar zijn via de computer. Bij het verlaten van de computer worden de gegevens door de fysiotherapeuten afgeschermd, zodat zij niet ingezien kunnen worden door anderen.
 • Het niet is toegestaan dat u de computer bedient, zodat u geen toegang heeft tot andere patiëntgegevens.
 • Bij eventuele overdracht aan een andere zorgverlener, alleen na toestemming van u de rapportages opgestuurd worden. Uw goedkeuring wordt vastgelegd in het dossier.
 • Indien overleg met de verwijzer plaatsvindt, dit altijd geschiedt in overleg met u. Uw goedkeuring wordt vastgelegd in het dossier.
 • U ten allen tijde recht heeft op inzage in uw dossier en u recht heeft op een afschrift van uw dossier. U kunt uw schriftelijk verzoek toesturen aan uw behandelend therapeut.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelend therapeut. Schriftelijke stukken worden na de bewaartermijn versnipperd of worden vernietigd door een gecertificeerde instelling.


Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Onze medewerkers hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).


Uw rechten

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk aan uw behandelend therapeut kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Overdracht van uw dossier

Als u een andere praktijk voor fysiotherapie kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw huidige fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut.  De huidige fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw huidige fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.

Uw dossier wordt (indien gewenst) door uw fysiotherapeut veilig overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier.

Over de website – cookies

Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij tijdelijk enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een “cookie”. Het opslaan van tijdelijke gegevens in een cookie helpt ons om de inhoud van onze website beter af te stemmen op uw behoeften en het gebruikersgemak te vergroten. De gegevens worden in een tijdelijke cookie opgeslagen. Dit betekent dat de door u ingevulde gegevens slechts zolang bewaard worden als dat u uw internetbrowser geopend heeft. Bij het beëindigen van uw browser wordt het cookie verwijderd.

Over de website – links naar andere sites

De website bevat links naar websites van andere partijen. Fysiotherapie Berghuis draagt geen verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op sites van andere partijen.

Kijk hier voor een uitgebreide versie van ons privacy reglement.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacyreglement, dan kunt u contact met ons opnemen. Uiteraard waarderen wij goede suggesties ten zeerste, aarzel niet ons te vertellen op welke punten wij onze service mogelijk kunnen verbeteren.