Skip to content

Voorwaarden

Betalingsvoorwaarden:

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.
  2. Iedere patiënt is bij aanvang van de behandeling op de hoogte van de betalingsvoorwaarden van Fysio Berghuis, Ernste en Van Opstal.
  3. De betalingsvoorwaarden zijn van toepassing indien u niet of niet voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie en u dus uw rekening zelf moet betalen. Bovendien zijn deze betalingsvoorwaarden van toepassing indien u uw afspraak niet bent nagekomen. Ondanks uw eventuele verzekeringspakket dient u niet nagekomen afspraken zelf te betalen.
  4. Indien u een aanvullende verzekering heeft waarin fysiotherapie vergoed wordt, dienen wij de declaratie rechtstreeks in bij de verzekeraar.
  5. Afspraken, die niet kunnen worden nagekomen, dienen 24 uur van te voren afgezegd te zijn. Bij het niet of te laat afzeggen behouden wij ons het recht voor om het tarief van een ‘Niet nagekomen afspraak’ (dat is 75% van het praktijktarief) in rekening te brengen.
  6. Betaling voor fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en zal een herinneringsnota verstuurd worden. Bij een tweede verzuim staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook de wettelijke rente gevorderd worden.
  7. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.